Chopard萧邦Happy Sport奢华女士腕表
灵动钻石女士腕表

Happy Sport腕表

1993年面世的Happy Sport腕表,是Chopard萧邦首款结合钻石与精钢表壳的腕表。时至今日,它仍然是Chopard萧邦最具代表性、同时也是最受欢迎的款式之一。探索全系列奢华灵动钻石女士腕表:黄18K金腕表、白18K金腕表、玫瑰色18K金腕表及精钢腕表。并探索我们的奢华石英腕表、自动腕表及享有盛誉的月相腕表。
Happy Sport main image
Happy Sport
30毫米、自动上链机芯、精钢、钻石
¥ 49,600
更多
Happy Sport main image
Happy Sport
30毫米、自动上链机芯、精钢、钻石
¥ 49,600
更多
Happy Snowflakes main image
Happy Snowflakes
30毫米、自动上链机芯、精钢、钻石
¥ 54,000
更多
Happy Sport main image
Happy Sport
30毫米、自动上链机芯、精钢、钻石
¥ 60,000
更多
Happy Sport main image
Happy Sport
30毫米、自动上链机芯、精钢、钻石
¥ 60,000
更多
Happy Sport main image
Happy Sport
30毫米、自动上链机芯、玫瑰金、精钢、钻石、红宝石
¥ 60,000
更多
Happy Sport main image
Happy Sport
30毫米、自动上链机芯、玫瑰金、精钢、钻石
¥ 62,000
更多
Happy Sport main image
Happy Sport
30毫米、自动上链机芯、玫瑰金、精钢、钻石
¥ 63,000
更多
Happy Sport main image
Happy Sport
30毫米、自动上链机芯、玫瑰金、精钢、钻石
¥ 66,000
更多
Happy Sport Sun, Moon and Stars main image
Happy Sport Sun, Moon and Stars
30毫米、自动上链机芯、玫瑰金、精钢、钻石
¥ 66,000
更多
Happy Sport main image
Happy Sport
30毫米、自动上链机芯、玫瑰金、精钢、钻石
¥ 68,000
更多
Happy Sport main image
Happy Sport
30毫米、自动上链机芯、玫瑰金、精钢、钻石
¥ 87,000
更多